Pešić – Sudska medicina (1921)

  • Izdanje Beograd 1921, strane 378, dimenzija 23 x 16. Knjiga je u odlicnom stanju, sa mastilom na uvodnim stranicama.

Cena:  8 €
Oznaka artikla:  K  621

sudska_medicina_1

Pogledajte detalje